Semaltdan on ädim, ýokary derejä çykjak Google dostlukly web sahypasyny döretmek üçin ulanyp bilersiňiz


Google-yň gözleg motory optimizasiýa protokollary web sahypasyna girýänleri kesgitlär. Google-a dostlukly web sahypasyny näme edýändigini bilmezden, sahypaňyz reýtingde gowy bolmaz. Google-da agdyklyk edýär 75 göterim gözleg motory dünýäsinde, google-da reýting üstünlikli web sahypasynyň bolmagy zerur.

Bu makala bilen, web sahypaňyzyň ösmegine nädip kömek edip boljakdygy barada subut edilen on usulyň sanawyny bermekçi. Bular Google tarapyndan tassyklanan ýa-da beýleki ugurlar arkaly subut edilen usullar bilen baglanyşykly.
  1. Adamlara gymmatly bir zat beriň
  2. Web sahypaňyzy elýeterli ediň
  3. Sahypaňyza baglanyşýan myhman ýazgylaryny teklip ediň
  4. Sahypaňyzyň Google-da bolandygyna göz ýetiriň
  5. Atlardan we sözbaşylardan habardar boluň
  6. Meta düşündirişini dörediň
  7. Düzülen maglumat belligini ulanyň
  8. Özüňizi abraý hökmünde görkeziň
  9. Jübi telefony üçin sahypalaryňyzy optimizirläň
  10. SEO hünärmenini işe alyň

Web sahypaňyza girýän adamlara gymmatly bir zat beriň


Islendik pursatda mazmun üçin bäsleşýän müňlerçe sahypa bar.
Netijede, özüňizi tapawutlandyrmagy başarmaly. Postsazgylaryňyzda gymmatly bir zat bermek bilen, bu oňa ilkinji ädimdir. Bu blog barada aýdylanda, "gymmatly bir zat" Google-a dostlukly sahypa döretmek üçin ýönekeý gollanma bolmaga çalyşýar.

Özüňizde, gitara çalmak üçin adamlar üçin elýeterli mazmun döretmek isleýändigiňizi göz öňüne getiriň. Aýdym-saz teoriýasy boýunça çylşyrymly eser döretmek islemeýärsiňiz. Giňişleýin diňleýjiler üçin sarp edip boljak bir zat öndürersiňiz.

Sütün sahypasyna serediň, kiçijik böleklere bölünýän hemme taraplaýyn gollanma. Bloglary başga maksatlar üçin täzeden kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem dürli mowzuklary öz içine alýanlygy sebäpli adamlary sahypaňyza getirmegiň ajaýyp usulydyr.

Sütün sahypalarynyň gowy mysallarynda özboluşly grafikalar bolar. Bulara tablisalar, çyzgylar çyzgylary, çyzgylar we tort çyzgylary degişlidir. Jikme-jik, düşnükli we okamak üçin ýönekeý bir ýol tapyň. Formatlamak siziň dostuňyz.

Sahypaňyzy giň tomaşaçylar üçin elýeterli ediň

Google-yň gözlegçileri ýa-da web sahypalaryny skanirlemek üçin ulanylýan AI, tebigy bir artykmaçlygy tekst. Netijede, Google web sahypaňyzy diňe Lynx ýaly tekst brauzeri tarapyndan okalmagyny üpjün etmegi teklip edýär. Sözler, görüş taýdan kemçilikleri goşmak bilen, köp partiýa üçin iň elýeterli platforma bolup durýar.

Bu teklip wideo we ses kanallaryndan gaça durmalydygyňyzy aňlatmaýar. Öndürýän islendik podkastyňyzy ýa-da wideoňyzy görýänlere transkripsiýa bermegi göz öňünde tutuň. Bu amal, mazmunyňyzy gönümel görnüşde täzeden kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Başgalaryna myhman ýazgylaryny hödürlemegiň iň gowy usuly haýsy?

SEO bilen tanyş bolsaňyz, baglanyşyk mazmunyny öndürmegiň möhümdigini bilýärsiňiz. Irki gidişinde şu aşakdakylary gazanmak kyn. Sahypaňyza gaýdyp gelýän baglanyşyklary döretmegiň bir usuly, şuňa meňzeş ýerdäki başgalara mazmun bermekdir.

Şeýle hem, myhman tabşyryklaryny kabul edýän sahypa tapmaly bolarsyňyz. Bulara Buzzfeed, Wikihow, Blogdash we Forbes girip biler. Bularyň hemmesi açyk mowzuk dürlüligini göz öňünde tutup, öz ýeriňize ýüz tutup biler.

Mysal üçin, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda wideo öndürijisi bolsaňyz, mazmun platformasy hökmünde siziň bilen bäsleşmeýän başga bir wideo öndürijisine ýüz tutup bilersiňiz. Emma sütün sahypaňyzyň takyklanan bölümini ulanyp, olaryň sahypasyndan jikme-jik sahypaňyza baglanyşyk bermäge mümkinçilik berýär.

Gözlegine ýanaşyk zatlary ýerine ýetirýän jikme-jik, maglumat beriji maglumatlary yzyna getirmek bilen, sizi ygtyýar hökmünde kesgitlärler. Google sizi sahypaňyza alyp barýan ýollar arkaly ygtyýarlyk hökmünde kesgitleýär. Iki tarap üçinem işleýän özara peýdaly gatnaşyk.

Sahypaňyzyň Google-da bardygyna göz ýetirmek

Web sahypalary Google-a iki usulyň biri arkaly girýär: ilkinji gezek sanawda bolmak ýa-da täzeden indekslemek.

Sanawda ilkinji gezek, web sahypaňyzy Google-a tabşyrmaly bolarsyňyz. Semalt bu meselede kömek edip biler, ýöne Google-da çeşmeleri hem ulanyp bilersiňiz. Muny Google-yň webmaster platformasyna girip, Indeks ýagdaýy hasabatyny ulanyp ýagdaýyňyzy barlap bilersiňiz.

Google, SEO-ny gowulaşdyranyňyzda web sahypaňyzy täzeden indekslemäge mümkinçilik berýär. Köne sahypaňyzyň formatyny halamaýan bolsaňyz, Google sahypa kartaňyzy täzeden ibermäge mümkinçilik berer. Sahypa kartasy, web sahypaňyzy düzýän dürli sahypalaryň nawigasiýa sanawydyr. URL gözleg guraly bu prosesi tamamlamak üçin iň oňat usuldyr.

Atlar we sözbaşylar meniň SEO-a nähili kömek edýär?

Atlar we sözbaşylar, web sahypaňyza girenlerinde adamlaryň görýän ilkinji maglumatlary. Adamlar nämä garaşmalydygyny aýdýan göni sözbaşy görmegi halaýarlar. Google muny hem halaýar, sebäbi gözleg netijeleriniň başynda köplenç aç-açan, göni atlary bolanlar agdyklyk edýär.

Şol bir göni usul sözbaşylarda bolmaly. Sanaw ýazgylary munuň tebigy mysallarydyr, sebäbi olar özboluşly bölek bölüminde ýa-da on gök baglanyşygyň üstündäki Sowal-jogap bölümine girýär. Bular a-da iň gowy on wariantdan geçýär

Sorag gözleýänler üçin Google sahypasy.
Mysal üçin, H2 meselesine jogap berýän H3 sözbaşylary bilen bir sorag bermek, saýlamak üçin täsirli format. Blog dünýäsinde gaty adaty bir format.

Meta beýany maňa nähili kömek edýär?

Meta beýany web sahypasynyň Google-yň sahypasyna goýýan gysga hekaýasyny berýän bölümi. Meta düşündirişi gözleg netijeleri bölümindäki "adyň" aşagynda. Birini tabşyrmazlyk SEO-nyň bir tarapyny ýitirýär.

Sözleriňizi ulanmagyň ähmiýeti barada öňem aýdanlarymyzy ýada salyň. Tekst gözleg ulgamlarynda henizem agdyklyk edýän hemme zady öz içine alýan formatdyr. Meta düşündirişleri wideoňyzyň teksti hasaplanýar. Subtitriň giňelmesi hasaplaň.

Meta düşündirişleriniň HTML programmasynyň bir zatdygyna göz ýetiriň. Iň ýaýran zat, aşakda görýänlerimiz.

<meta name="düşündiriş, at we ş.m." mazmun="SEO üçin ulanmagy meýilleşdirýän tekst">.

Düzülen maglumatlary bellemek maňa nädip kömek edip biler?


Düzülen maglumatlar belligi, işiňiziň dürli taraplaryny google üçin aňsat gözlenýän formatda kategoriýalaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Bu amal ýerli SEO bilen dereje almak isleýänler üçin aýratyn möhümdir. Girizip boljak maglumat bölekleriniň biri hökmünde ýerleşiş.

Beýleki möhüm taraplar açylyş we ýapylyş sagatlaryny, kompaniýanyň logotiplerini we işiňiz baradaky wideolary öz içine alýar. Bu programma HTML barada birneme bilimi talap edýär, ýöne mowzukdaky beýleki blogumyzy gözden geçirip, size gowy başlangyç berýär.

Häkimiýet hökmünde özüňizi guruň

Köp mukdarda mazmun öndürmek bilen bu wagtyň geçmegi bilen tebigy ýagdaýda bolup geçer. Birinjisi, yza gaýdyp boljak köp zadyňyz bolmazlygy mümkin. Şeýle-de bolsa, talaplaryňyzy güýçlendirmek üçin başga tejribeleri ulanyp bilersiňiz.

Mysal üçin, özüňizi Londonda iň esasy nusgawy ýazyjy hökmünde görkezmek isleseňiz, üstünlikleriňiziň öňki tejribelerini paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle hem, batyrgaýlygyňyzy subut etmek üçin iş möhletini we beýleki soňky tejribeleriň gysgaça beýanyny hödürläp bilersiňiz.

Özüni abraý hökmünde görkezmegiň iň gowy usuly, köp mukdarda gowy gözlenýän we peýdaly mazmun arkaly.

Jübi elýeterliligi üçin web sahypaňyzy optimizirläň


Google-da elýeterli ykjam gural web sahypaňyzy barlamagy aňsatlaşdyrýar. Beýleki blogumyzda has giňişleýin öwreneris. Commonöne umumy tema mazmunyň ýönekeýligi we ykjam optimizasiýa üçin ýeterlik goldaw berýän web hostyny ​​tapmak.

Çaltlaşdyrylan ykjam sahypalary (AMP) bilýänleri gözläň. Bu açar söz, köp web sahypasynyň ulanýan adaty prosesi bolany üçin, ykjam optimizasiýada köp duş gelýär. Has giňişleýin maglumat üçin mowzukdaky goşmaça blogymyzy okaň, sebäbi çylşyrymly bolup biler.

Netije

Google-a taýýardygyny anyklamak üçin web sahypaňyza ýüz tutmak üçin on dürli hereketli warianty geçdik. Bu endikler, Google-a çykmak üçin has aňsat bolar. Käbir ownuk düzedişler, ýokarsyndan sahypa getirmek üçin ýeterlik bolup biler.

SEO barada aýdylanda formatirlemek gaty uly zat. Web sahypasyny tertiplemek we kategoriýalaşdyrmak üçin öz atlaryny, sözbaşylaryny we belliklerini ulanmagy bilýänlere Google-da aşa söýgi bar. Bu usullary SEO-da subut edilen hünärmen bilen birleşdirmek, sizi Google-a çykarmak üçin ajaýyp ýol.

mass gmail